Zmeny v regulácii stávkovania od roku 2017

Fortuna zverejnila na svojich stránkach zaujímavé informácie ohľadom overovania klientov. Rozoberieme si nové zmeny v regulácii stávkovania. Všetky tieto informácie Vám prinášame v tomto článku.

aké sú Zmeny v regulácii stávkovania
Zmeny v regulácii stávkovania od 2017

Zaregistroval som sa cez internet a môj účet je dočasný. Čo to znamená?

Znamená to, že Váš účet platí iba po obmedzenú dobu – 4 roky odo dňa registrácie s obmedzenou funkcionalitou. Môžete na ňom vykonávať vklady avšak súhrnná výška vkladov nesmie presiahnuť €1,000. Online stávkovanie a ani výbery z dočasného účtu nebudú od 1.11.2017 možné. Aby ste mohli svoj účet naplno využívať, doplňte si prosím chýbajúce údaje, resp. doklady vo Vašom konte alebo v pobočke najneskôr do 31.10.2017.

Som existujúci klient, prečo potrebujem teraz doplniť údaje a doklady?

Povinnosť žiadať od klientov ďalšie osobné údaje (najmä druhý doklad) Fortune (a aj iným) ako prevádzkovateľovi hazardnej hry vyplýva z novelizovaného znenia zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Bez doplnenia týchto údajov Vám nebudú môcť od 1.12.2017 povoliť stávkovanie, preto si osobné údaje musíte doplniť najneskôr do 30.11.2017.

Aké údaje musím poskytnúť k dokončeniu registrácie účtu?

Pre dokončenie registrácie je Fortuna (a iné stáv. kancelárie) povinná získať od klienta nasledujúce údaje: meno, priezvisko, pohlavie, telefónne číslo, e-mail, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, občianstvo, číslo bankového účtu (v prípade doregistrovania online), prehlásenie o politicky exponovanej osobe, adresa trvalého pobytu, kontaktná adresa (ak je iná od trvalej).

Aké osobné doklady potrebujem pre overenie totožnosti?

Pre overenie totožnosti je potrebné poskytnúť dva doklady. Prvý z dokladov musí byť občiansky preukaz, povolenie k pobytu alebo cestovný pas (cudzinci). Druhý doklad môže byť kartička zdravotného poistenia, vodičský preukaz, cestovný pas alebo povolenie k pobytu (cudzinci). Cestovný pas alebo povolenie k pobytu môžu byť použité ako druhý doklad v prípade, že ste ich nezvolili v poli prvého dokladu.

Kto je politicky exponovaná osoba?

Politicky exponovanou osobou sa podľa Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu rozumie fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Významnou verejnou funkciou je hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať.

Ďalej člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé daffaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách.

Politicky exponovanou osobou sa podľa tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej vyššie, dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej vyššie alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej vyššie, alebo rodič osoby uvedenej vyššie.

Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená vyššie alebo podniká spolu s osobou uvedenou vyššie, alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej vyššie.

Prečo potrebujú overiť Váš zdroj financovania?

Bez overenia zdroja financovania Vám nebudú môcť povoliť výber z Vášho hráčskeho konta. Preto je potrebné overiť, že ste majiteľom účtu a to buď potvrdením vydaným bankou, z ktorého je zrejmé, že ste majiteľom účtu alebo výpisom z vášho bankového účtu, ktorý však nesmie byť starší ako 1 rok.

Či už si zvolíte potvrdenie bankou alebo výpis z účtu, na oboch dokladoch musí byť viditeľný IBAN a meno majiteľa účtu.

Získaj registráciou €30 na prvú stávku bez rizika od Fortuny na tipovanie online!